img-rotate-screen

กรุณาหมุนหน้าจอของคุณเป็นแนวตั้ง
เพื่อประสบการณ์ที่ดีในการรับชมเว็บไซต์

privacy banner

Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท เรเว่ ออโตโมทีฟ จำกัด (“ทางเรา” หรือ “เรา”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งหมายถึงข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบุคคลธรรมดาโดยที่ข้อมูลนั้นสามารถระบุตัวบุคคลได้ ทางเราในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ 2562 จึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“นโยบาย”) เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลรับทราบและเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ หลักการ และมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล โดยนโยบายฉบับนี้จะใช้บังคับกับเว็บไซต์ แอปพลิเคชันมือถือ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า ช่องทางการสื่อสารออนไลน์ กิจกรรม และสถานที่อื่นๆที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ทางเราอาจเก็บรวบรวมข้อมูล หรือได้รับข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากช่องทางดังกล่าวข้างต้น หรือโดยอ้อมจากบริษัทในเครือ บริษัทย่อย บริษัทอื่นๆ หรือพันธมิตรทางธุรกิจ

1. ข้อมูลส่วนบุคคล

1.1 ความหมายของข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลใดๆที่เกี่ยวกับบุคคลธรรมดาที่ทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

ข้อมูลที่มีความอ่อนไหว หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ (เช่นการสแกนนิ้วมือ การสแกนใบหน้า เป็นต้น) หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด

1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เก็บรวบรวม

1) รายละเอียดส่วนตัว เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล อาชีพ ตำแหน่งงาน ที่ทำงาน รายได้ต่อปี การศึกษา สัญชาติ วันเกิด สถานภาพทางการสมรส ข้อมูลบนบัตรที่ออกโดยรัฐบาล (เช่น เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ข้อมูลใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ เป็นต้น) ลายมือชื่อ การบันทึกเสียงหรือการบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ รูปถ่าย ทะเบียนบ้าน ข้อมูลบุคคลในครอบครัว ข้อมูลที่ใช้ตั้งโปรไฟล์ของคุณ (เช่นชื่อผู้ใช้งานบนแอปพลิเคชันมือถือ หรือเว็บไซต์ รวมถึงรหัสผ่าน) และข้อมูลประจำตัวอื่นๆ

2) รายละเอียดการติดต่อ เช่น ที่อยู่ไปรษณีย์ ที่อยู่ในการจัดส่ง ที่อยู่เรียกเก็บเงิน หมายเลขโทรศัพท์ แผนที่ ข้อมูลแสดงตำแหน่งที่ตั้ง ที่อยู่อีเมล รวมถึงช่องทางการติดต่อผ่านเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ช่องทางอื่นๆ

3) รายละเอียดทางการเงิน เช่น รายละเอียดบัญชีธนาคาร ข้อมูลพร้อมเพย์ ใบแจ้งยอดธนาคาร จำนวนเงินกู้ รายละเอียดสัญญาทางการเงิน (เช่น จำนวนเงิน ประเภทของสัญญา สถานะของสัญญา เงินดาวน์ บอลลูน ค่างวด ชื่อผู้ค้ำประกัน ระยะเวลาของเงินดาวน์ ชนิดของผลิตภัณฑ์ พฤติกรรมการจ่ายค่าบอลลูน) รายละเอียดเช็ค บันทึกข้อมูลเครดิต รายละเอียดตราสารทางการเงิน รายละเอียดการฝากเงิน จำนวนภาษี ยอดคงเหลือ ยอดค้างชำระหนี้ งบการเงิน หนังสือรับรองบริษัท รายชื่อผู้ถือหุ้น ข้อมูลด้านการเงินอื่นๆ

4) รายละเอียดรถยนต์ เช่น หมายเลขประจำรถยนต์ หมายเลขป้ายทะเบียนรถยนต์ ยี่ห้อ รุ่น ปี สี หมายเลขเครื่องยนต์ หมายเลขตัวถังรถ ประเภทรถยนต์ ระยะทางเป็นไมล์ แบตเตอรี่ แรงดันไฟฟ้า ลักษณะประตูและประตูท้าย ระดับน้ำมัน การสึกหรอของเบรก ข้อมูลตำแหน่งและการเคลื่อน (เช่น เวลา ตำแหน่ง ความเร็ว) ข้อมูลจราจร ข้อมูลสิ่งแวดล้อม ข้อมูลเซนเซอร์ (เช่น เรดาร์ อุปกรณ์อัลตราโซนิค ท่าทาง เสียง) รายละเอียดการประกันภัยรถยนต์ อุบัติเหตุและปัญหาเกี่ยวกับรถยนต์ ประวัติการซ่อม ประกันสินเชื่อ การประกันภัยภาคบังคับและการประกันแบบ gap insurance ค่าซาก (มูลค่าคงเหลือ) ชุดแต่ง/อุปกรณ์ตกแต่ง การนำเข้ารถสมรรถนะ สมุดคู่มือทะเบียนรถยนต์ วันที่รับรถยนต์ ราคารถยนต์ วันนัดหมายให้บริการครั้งต่อไปหรือประวัติการเข้ารับบริการ เอกสารการตรวจรถยนต์ ข้อมูล GPS และตำแหน่งของรถยนต์ รายงานประวัติรถยนต์ หมายเรียกและจดหมายจากตำรวจ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์อื่นๆ

5) รายละเอียดธุรกรรม เช่น รายละเอียดการชำระเงิน (ถึงคุณและจากคุณ) วันที่และ/หรือเวลาที่ชำระเงิน จำนวนเงินที่ชำระ รายละเอียดเกี่ยวกับการขอเงินคืน วันที่และสถานที่ซื้อสินค้าหรือบริการ ที่อยู่/วันที่และเวลารับสินค้าหรือจัดส่งสินค้า แบบฟอร์มขอใช้บริการ ใบตอบรับ ลายมือชื่อผู้รับ ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ ธุรกรรม ประวัติธุรกรรม ตำแหน่งที่ตั้ง สถานะธุรกรรม พฤติกรรมการซื้อ และรายละเอียดอื่นๆ ของสินค้าและบริการที่คุณซื้อ ใบนำฝาก/ใบนำชำระเงิน บัตรชำระเงิน เรื่องร้องเรียนและการเรียกร้อง เวลาที่ต้องการซื้อ และยอดหนี้ รวมถึงการได้รับข้อเสนอพิเศษหรือส่วนลด

6) ข้อมูลอื่นๆ ที่ทางเราเก็บรวบรวม เปิดเผย แลกเปลี่ยน หรือได้รับทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น พันธมิตรทางธุรกิจของเรา คู่ค้าของเรา โปรเกอร์ประกันภัย บริษัทประกันภัย สถาบันการเงิน

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูล

2.1 เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา และจัดการความสัมพันธ์ทางสัญญา รวมถึงเอกสารทางกฎหมายต่างๆที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ คำสั่ง ข้อกำหนดและหน้าที่ตามกฎหมายของเรา

2.2 เพื่อทราบถึงปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการปรับปรุงการดำเนินธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และการให้บริการอย่างตรงจุดและทันท่วงที

2.3 เพื่อดูแลจัดการการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการระบบการสื่อสาร การรักษาและตรวจสอบความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการธุรกิจเพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนด นโยบาย และ/หรือ กระบวนการภายในต่างๆ

2.4 เพื่อการตรวจจับทางทุจริต การประเมินความเสี่ยงต่างๆ อีกทั้งเพื่อการพิสูจน์ตัวตนของท่าน ด้วยการตรวจสอบว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆโดยชอบด้วยกฎหมาย

2.5 เพื่อการทำธุรกรรมระดับองค์กร ในกรณีของการขายโอน หรือควบรวม การฟื้นฟูกิจการ หรือกรณีอื่นที่คล้ายคลึงกัน

3. การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

3.1 เราอาจโอน แบ่งปัน เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่สาม ซึ่งเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุภายใต้นโยบายนี้

3.2 ผู้ให้บริการของเรา เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้ให้บริการหรือผู้จัดหาผลิตภัณฑ์ บริการจากภายนอกเพื่อให้บริการต่างๆ เช่น ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์และการขนส่ง บริษัทที่ให้บริการด้านการวิจัยและสำรวจตลาด บริษัทที่ให้บริการด้านการวิเคราะห์ บริษัทที่ให้บริการด้านการตลาด สื่อโฆษณา การออกแบบ การสร้างสรรค์และสื่อสาร เป็นต้น

ในระหว่างการให้บริการข้างต้นนั้น ผู้ให้บริการอาจมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่อย่างไรก็ตาม เราจะให้ข้อมูลแก่ผู้ให้บริการเท่าที่จำเป็นต่อการให้บริการเท่านั้น ด้วยการกำหนดขอบเขตของการใช้อย่างชัดเจนในข้อตกลงในการใช้บริการดังกล่าว และเราจะขอให้ผู้ให้บริการไม่ใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ เราจะดำเนินการให้แน่ใจว่าผู้ให้บริการที่เราทำงานด้วยรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด

3.3 เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจของเราเพื่อดำเนินธุรกิจและให้บริการเกี่ยวกับการธนาคาร การเงิน เครดิต เงินกู้ ยานพาหนะ การประกันภัย โทรคมนาคม การตลาด การค้าปลีก การค้าส่ง การเช่าอุปกรณ์ รวมถึงผู้ขายหรือผู้ให้บริการแพลตฟอร์มที่เราอาจร่วมเสนอสินค้าหรือบริการ หรือเป็นเจ้าของสินค้าหรือบริการที่เราอาจเสนอให้แก่คุณ

4. มาตรการรักษาความปลอดภัยและระยะเวลาการจัดเก็บ

เราได้จัดให้มีมาตรการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้งานอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล อีกทั้งยังวางมาตรการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล และการใช้งานอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน สิทธิในการอนุญาตให้พนักงานที่ได้รับมอบหมายให้เข้าถึงข้อมูล และหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล การเปิดเผย การล่วงรู้ หรือการลักลอบทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือการลักขโมยอุปกรณ์จัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ เรายังได้วางมาตรการสำหรับการตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับการเข้าถึง เปลี่ยนแปลง ลบ หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล ให้สอดคล้องเหมาะสมกับวิธีการและสื่อที่ใช้ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอีกด้วย ซึ่งระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวนั้นจะเป็นไปอย่างเหมาะสม ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้ โดยเราขอรับรองว่าจะไม่จัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล เกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

5. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนด

5.1 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล เจ้าของข้อมูลมีสิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับคุณ ในข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บภายใต้นโยบายนี้

5.2 สิทธิการขอแก้ไขข้อมูล เจ้าของข้อมูลมีสิทธิในการร้องขอให้ทางเราดำเนินการ แก้ไข ข้อมูลให้ถูกต้องหรือเป็นปัจจุบันสมบูรณ์ โดยไม่ก่อให้เกิดความสับสน หรือความเข้าใจผิดในอนาคต

5.3 สิทธิในการร้องเรียน หรือคัดค้าน เจ้าของข้อมูลมีสิทธิในการร้องเรียนเกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่พบว่าเราฝ่าฝืนหรือไม่ทำตามกฎหมาย อีกทั้งยังสามารถคัดค้านการเก็บ รวบรวม ใช้ โอน แบ่งปัน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยการแจ้งความประสงค์ว่าจะให้ทางเราลบ หรือจำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติมได้

5.4 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลเคยให้ความยินยอมไว้กับเรา เจ้าของข้อมูลดังกล่าวยังสามารถเพิกถอนความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยได้ ทั้งนี้การถอนความยินยอมนั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลเคยให้ความยินยอมไปก่อนหน้านั้นแล้ว

6. รายละเอียดการติดต่อ

หากคุณต้องการติดต่อเรา เพื่อใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือมีข้อสงสัย สอบถามใดๆเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนื้ โปรดติดต่อเราหรือเจ้าหน้าที่ตามข้อมูลด้านล่างนี้

บริษัท เรเว่ ออโตโมทีฟ จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 865 อาคารโรงแรมสยาม แอท สยาม ชั้นที่ 9 ถนนพระราม1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

อีเมล dataprivacy@reverautomotive.com

โทรศัพท์ 02-766-8880


;