img-rotate-screen

กรุณาหมุนหน้าจอของคุณเป็นแนวตั้ง
เพื่อประสบการณ์ที่ดีในการรับชมเว็บไซต์

privacy banner

Terms and conditions

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกําหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไข (“ข้อกำหนดการใช้งาน”) นี้จะใช้กับเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน และ/หรือช่องทางออนไลน์หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ของ เรเว่ ออโตโมทีฟ (เรียกรวมกันว่า "แพลตฟอร์ม") โดยข้อกำหนดการใช้งานนี้ให้ถือเป็นข้อตกลงระหว่างเราและผู้ใช้แพลตฟอร์ม และ/หรือลูกค้า ซึ่งมีผลใช้บังคับกับคุณโดยอัตโนมัติ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในที่นี้

1. บททั่วไป

เรเว่ ออโตโมทีฟ ได้จัดให้มีข่าวสาร เนื้อหา การบริการลูกค้า สถานีชาร์จ สิทธิพิเศษ บริการทางการเงิน ข้อมูลประกันภัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การลงทะเบียนผู้ใช้งาน การนัดหมายเพื่อทดลองขับ และอื่นๆ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้รถยนต์ BYD ให้กับคุณ

เรเว่ ออโตโมทีฟ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขข้อกำหนดการใช้งานแพลตฟอร์มของเราไว้ได้ทุกเวลา โดยไม่ต้องมีการประกาศแจ้งล่วงหน้า หากคุณมีความพึงพอใจและใช้แพลตฟอร์มของเราต่อไป จะถือว่าคุณตกลงกับข้อกำหนดการใช้งานนี้โดยปริยาย แต่อย่างไรก็ตาม คุณมีสิทธิ์ในการปฏิเสธข้อกำหนดการใช้งานนี้ได้โดยการไม่ใช้แพลตฟอร์มของเรา

2. ข้อกำหนดทางกฎหมาย

2.1 ลิขสิทธิ์

สงวนลิขสิทธิ์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อความ รูปภาพ กราฟฟิก ไฟล์เสียง ไฟล์ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์วิดีโอ และการจัดวางต่างๆ บนเว็บไซต์ของ เรเว่ ออโตโมทีฟ ซึ่งได้รับการคุ้มครองทางลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา วัตถุดังกล่าวนั้นถือเป็นของ เรเว่ ออโตโมทีฟ หรือผู้อนุญาตเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ทำสำเนาหรือเผยแพร่วัตถุดังกล่าวเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือแจกจ่าย และไม่อนุญาตให้ดัดแปลง หรือทำการประกาศซ้ำของวัตถุดังกล่าว

2.2 ความเป็นส่วนตัว

ขณะใช้แพลตฟอร์มของเรา อาจมีการร้องขอให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อเรียกใช้ ดูแล และพัฒนาคุณสมบัติและฟังก์ชันต่างๆ ซึ่ง เรเว่ ออโตโมทีฟ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล โดยที่คุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้

2.3 กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดการใช้งานนี้อยู่ภายใต้บังคับและการตีความตามกฎหมายไทย หากพบว่ามีส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดการใช้งานเป็นโมฆะหรือใช้บังคับไม่ได้ ส่วนดังกล่าวย่อมไม่กระทบความสมบูรณ์ของข้อกำหนดการใช้งานทั้งหมด

3. การเชื่อมโยงจากเว็บไซต์อื่น

แพลตฟอร์มของเราอาจนำเสนอลิงค์อื่นให้อัตโนมัติ เพื่อให้คุณเข้าสู่เว็บไซต์อื่นที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มของเรา ซึ่งจะหมายความว่า เรเว่ ออโตโมทีฟ จะไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามที่คุณเชื่อมต่อ รวมถึงความรับผิดต่างๆ ของการใช้เว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของบุคคลภายนอก โปรดตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายอีกครั้ง