img-rotate-screen

กรุณาหมุนหน้าจอของคุณเป็นแนวตั้ง
เพื่อประสบการณ์ที่ดีในการรับชมเว็บไซต์

privacy banner

Terms and conditions

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกําหนดและเงื่อนไข

ข้อกําหนดและเงื่อนไข (“ข้อกําหนดการใช้งาน”) นี้ ใช้สําหรับเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ของบริษัท เรเว่ ออโตโมทีฟ จำกัด (“เรา” หรือ “Rêver Automotive”) และ/หรือช่องทางออนไลน์หรืออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดของ Rêver Automotive (เรียกรวมกันว่า “แพลตฟอร์ม”) ข้อกําหนดการใช้งานนี้ถือเป็นข้อตกลงระหว่างเรากับผู้ใช้งานและ/หรือลูกค้าแพลตฟอร์ม (“คุณ” หรือ “ผู้ใช้งาน”) เมื่อคุณใช้งานและหรือได้เปิดบัญชีใช้แพลตฟอร์มของเรา ถือว่าคุณได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดการใช้งานแพลตฟอร์มของเราเป็นอย่างดีแล้วและคุณตกลงยอมรับข้อกําหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ตามรายละเอียดที่กําหนดไว้ด้านล่าง

1. ทั่วไป

แพลตฟอร์ม Rêver Automotive มีฟีเจอร์ ข่าวสาร เนื้อหา บริการลูกค้า สถานีชาร์จ สิทธิพิเศษ บริการทางการเงิน ข้อมูลประกันภัย บริการเสริมต่าง ๆ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง การลงทะเบียนบัญชี การนัดหมายทดลองขับ เป็นต้น ซึ่งเสริมประสบการณ์การใช้รถ BYD ของคุณRêver Automotive ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อกําหนดการใช้งานแพลตฟอร์มของเราได้ทุกเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากคุณพอใจและยังคงใช้แพลตฟอร์มของเราต่อไป ให้ถือว่าคุณยอมรับข้อกําหนดการใช้งานนี้โดยปริยาย ในทางตรงกันข้าม คุณมีสิทธิไม่ยอมรับข้อกําหนดการใช้งานโดยการเลิกใช้แพลตฟอร์มของเรา

2. บทบัญญัติของกฎหมาย

2.1 ลิขสิทธิ์

ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง ข้อความ รูปภาพ กราฟิก รายการไฟล์เสียง ไฟล์แอนิเมชัน ไฟล์วิดีโอ และการจัดเรียงของสื่อเหล่านี้บนแพลตฟอร์ม Rêver Automotive ซึ่งทั้งหมดอยู่ภายใต้การคุ้มครองลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ สื่อที่กล่าวถึงข้างต้นเป็นของ Rêver Automotive หรือผู้ให้อนุญาต สื่อเหล่านี้ไม่อาจถูกคัดลอกเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์หรือเผยแพร่ และไม่อาจถูกดัดแปลง ทําซ้ำ หรือตีพิมพ์ซ้ำ

2.2 ความเป็นส่วนตัว

ขณะใช้แพลตฟอร์มของเรา อาจมีการขอให้คุณจัดหาข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อทําให้ฟีเจอร์และฟังก์ชันที่มี สามารถทํางาน ติดตาม และพัฒนาได้ Rêver Automotive ตระหนักถึงความสําคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้

2.3 การชำระเงิน

คุณอาจใช้บัญชีในการชําระค่าธรรมเนียมสําหรับสถานีชาร์จ EV เมื่อใช้บัญชีของคุณเพื่อชําระค่าธรรมเนียม รายการต่าง ๆ จะถูกบันทึกไปยังบัญชีของคุณ และประวัติการทําธุรกรรมของคุณจะถูกสร้างขึ้นด้วย ค่าธรรมเนียมจะถูกเรียกเก็บจากบัญชีของคุณตามอัตราที่กําหนด และเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องพิจารณา รับทราบและยอมรับถึงราคาที่เรียกเก็บนั้น หากคุณหรือบุคคลอื่นใช้บัญชีของคุณในการชำระค่าธรรมเนียมการชาร์จ EV คุณตกลงที่จะชําระค่าธรรมเนียมที่ระบุไว้ คุณตกลงว่าเราอาจแบ่งปันกับบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง ซึ่งข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏอยู่ในบัญชีผู้ใช้แพลตฟอร์มของเรานี้เกี่ยวกับการใช้ของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลและเก็บค่าธรรมเนียม และบังคับใช้นโยบายและข้อผูกพันทางสัญญา

2.4 กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกําหนดการใช้งานนี้อยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายแห่งประเทศไทย หากมีข้อความใดในข้อตกลงนี้ถูกตัดสินว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือใช้บังคับไม่ได้ด้วยเหตุอื่นใด ให้ถือว่าข้อความนั้นถูกแยกออกจากข้อตกลงฉบับนี้ และไม่มีผลกระทบต่อความถูกต้องและสามารถบังคับใช้ได้ของข้อความที่เหลือ

2.5 แพลตฟอร์มออนไลน์ที่เชื่อมโยง

แพลตฟอร์มของเราอาจมีลิงก์อัตโนมัติให้คุณเข้าสู่เว็บไซต์ แอพพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแง่มุมเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มของเรา ซึ่งหมายถึง Rêver Automotive ไม่รับผิดชอบต่อแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามที่คุณเชื่อมโยงไป รวมถึงความรับผิดชอบในการใช้แพลตฟอร์มและ/หรือแอปพลิเคชันของพวกเขา โปรดอ่านข้อกําหนดและเงื่อนไขการใช้งาน รวมถึงนโยบายของพวกเขาด้วย